Aktėvystė

Veiklos

Bendruomenė “Aktėvystė” įgyvendina įvairaus pobūdžio veiklas, iniciatyvas bei projektus daugiau kaip 7 metus.Reguliariai įgyvendinami projektai finansuojami Elektrėnų savivaldybės rėmimo programų, organizuojami įvairių tematikų mokymai tėvams bei jaunimui.

 2017 m. įgyvendintas ES projektas pagal Socialinės apsaugos ir Darbo ministerijos 03.01 programą “Šeimos gerovės ir vaiko teisių apsaugos politikos įgyvendinimas” priemonės projektas “Šeima šeimai”;

2019 m. įgyvendintas ES projektas “Jaunimo verslumo inkubatorius” pagal Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės VPS priemonę „Jaunimo verslumo ir užimtumo skatinimas“ Nr. LEADER-19.2SAVA-9;

2019 m. organizuotos Šeimų klubo veiklos, įgyvendinant ES projektą “Elektrėnų bendruomeniniai šeimos namai”;

2020 m. įgyvendinamas projektas “Kai mamystė ir verslas pakeliui”,  finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Spartesnis įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“. Projekto biudžetas – 31.965,55 Eur.

2020 m. įgyvendinamas investicinis projektas “Kaip geriau”, pagal VPS “Elektrėnų savivaldybės vietos veiklos grupės 2015-2023 m. kaimo vietovių vietos plėtros strategiją” priemonę “NVO verslo kūrimas ir plėtra”. Projekto biudžetas – 51.000,00 Eur.

Bendruomenės „Aktėvystė“ projektų vadovė Agnė Landžiūtė turi daugiau kaip 8 metų projektų valdymo ir administravimo patirties, išmano švietimo sistemą bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymo mechanizmą. Nuo 2010-09-01 dirbo direktoriaus pavaduotoja ugdymui bei meninio ugdymo mokytoja Kaišiadorių r. Žaslių lopšelyje-darželyje “Žaliasis klevelis”, buvo įstaigos Vaiko gerovės komisijos pirmininke. 2010-2014 metais koordinavo 3 Europos Sąjungos (ES) projektus. 2017 2019 m. dirbdama vaikų globos įstaigoje VšĮ “Šv. Jono vaikai” projektų vadove administravo per Trakų VVG įgyvendinamą ES projektą “Augu ir auginu”, kurio pagrindinė idėja per praktines veiklas keisti vaikų bei jaunimo savivertę, skatinti skirtingų kartų bendradarbiavimą, amatų pažinimą. 2017-2018 metais studijavo ir baigė neformaliąsias švietimo lyderystės programas „ Švietimo lyderystės samprata“, „Lyderis besimokančioje organizacijoje“, „Lyderio santykis su kitais“. Turi gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai su įvairaus amžiaus bei kultūrų asmenimis (Youthpass for Training and Networking Projects sertifikatas; Darbuotojų, dirbančių su jaunimu, kompetencijų kėlimo mokymų pažymėjimas (168 ak. val.)). Gilino žinias bei kompetencijas 40 ak. val. „Taikomosios elgesio analizės metodikos taikymas“ mokymuose (bendravimo bei ARBA metodikos pritaikymas dirbant su įvairiapusius raidos sutrikimus turinčiais vaikais). Domisi įvairiomis metodikomis skatinančiomis vaikų ir paauglių elgesio korekcijas, veda emocinės gerovės pratybas bei mokymus tėvams, vaikams, jaunimui.

Bendruomenės “Aktėvystė” pirmininkas Helmutas Zabarauskas 2011 metais dirbdamas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijoje įgyvendino ES lėšomis finansuojamą projektą „Elektroninė demokratija Kaišiadorių rajono savivaldybėje“. Nuo 2014 metų Helmutas Zabarauskas Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas, todėl turi vadovavimo bei lyderystės kompetencijų, kurios svarbios įgyvendinant planuojamą projektą. Daugiau apie atsakomybes bei kompetencijas: http://www.vatesi.lt/index.php?id=360. 

Bendruomenės “Aktėvystė” veiklų organizatorė Jurga Tatarūnė yra Elektrėnų savivaldybės Šeimos komisijos narė, Elektrėnų sav. Vievio Jurgio Milančiaus pradinės mokyklos tarybos narė inicijuojanti tėvų bendruomenės bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis, rengia pranešimus bei veda mokymus žaidimų priklausomybės temomis, teikia konsultacijas taikomosios elgesio analizės (ABBA) metodikos taikyme, konsultuoja tėvus (globėjus) advokacijos klausimais.

Skip to content